Confesiunea de la Westminster – 8 – Despre Cristos – Mijlocitorul

Capitolul VIII. Despre Cristos – Mijlocitorul

1. Dumnezeu a binevoit, în planul Lui veşnic, să aleagă şi să rânduiască pe Domnul Isus, Fiul Său cel Unul născut, să fie Mijlocitorul între Dumnezeu şi om, Profet, Preot şi Împărat; Capul şi Mântuitorul Bisericii Sale; Moştenitor al tuturor lucrurilor şi Judecător al lumii; Căruia El I-a dat, încă din veşnicie, un popor care să fie smânţa Lui şi care să fie, prin El, la timpul [portivit], răscumpărat, chemat, justificat, sfinţit şi glorificat.

2. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinităţii, fiind Dumnezeu adevărat şi veşnic, de o substanţă şi deopotrivă cu Tatăl, la împlinirea vremii, a luat asupra Lui natura umană, cu toate proprietăţile ei esenţiale şi cu toate slăbiciunile ei caracteristice, dar fără păcat; fiind conceput prin puterea Duhului Sfânt, în pântecele Mariei, din natura ei. Astfel încât două naturi complete, perfecte şi distincte, dumnezeirea şi umanitatea, au fost unite în mod inseparabil într-o singură persoană, fără schimbare, amestecare sau confuzie. Şi Persoana aceasta este Dumnezeu adevărat şi om adevărat şi, în acelaşi timp, un (singur) Cristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om.

3.  Domnul Isus, în natura Sa umană unită astfel cu cea divină, a fost sfinţit şi uns cu Duhul Sfânt peste măsură; ascunzând în Sine toate comorile înţelepciunii şi ştiinţei; în care Tatăl a binevoit să locuiască toată plinătatea [dumnezeirii]: astfel încât, fiind sfânt, neprihănit, nepătat, plin de har şi adevăr, să poată fi pe deplin pregătit pentru a îndeplini rolul de Mijlocitor şi Garant. Rol pe care nu Şi l-a asumat singur, ci la care a fost chemat de Tatăl Său, care a pus în Mîna Sa toată puterea şi toată judecata şi I-a poruncit să o îndeplinească.

4. Acest rol Domnul Isus l-a îndeplinit de bună voie; şi pentru aceasta El a fost născut sub Lege, pe care a împlinit-o în mod desăvârşit. A îndurat cele mai grele chinuri în sufletul Său şi a suferit cele mai mai dureri în trupul Său; a fost crucificat şi a murit; a fost îngropat şi a rămas sub puterea morţii, dar fără să vadă putrezirea. A treia zi a înviat dintre cei morţi, cu acelaşi trup în care a suferit; cu care s-a înălţat la cer, unde şade la dreapta Tatălui, mijlocind [pentru noi]; şi va reveni să judece oamenii şi îngerii la sfârşitul lumii.

5. Domnul Isus, prin ascultarea Sa desăvârşită şi prin sacrificiul de Sine, oferit lui Dumnezeu o dată pentru totdeauna, prin Duhul cel veşnic, a satisfăcut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu Tatăl şi a obţinut nu numai reconcilierea, ci şi o moştenire veşnică în Împărăţia Cerurilor pentru toţi aceia pe care Tatăl I i-a dăruit (I-a dăruit Lui?).

6. Deşi lucrarea de răscumpărare nu a fost înfăptuită de Cristos decât după întruparea Sa, cu toate acestea, puterea, eficacitatea şi beneficiile care decurgeau din ea au fost comunicate celor aleşi din toate veacurile, în mod succesiv de la începutul lumii, prin acele promisiuni, prototipuri şi jertfe prin care L-au revelat şi semnificat pe El ca fiind Sămânţa femeii, care va zdrobi capul şarpelui şi Mielul junghiat de la întemeierea lumii. El este Acelaşi ieri, azi şi în veci.

7. În lucrarea Sa de mijlocire Cristos acţionează în conformitate cu ambele Sale naturi, prin  fiecare natură făcând ceea ce îi este propriu acesteia. Totuşi, ca urmare a unităţii Persoanei, ceea ce este propriu unei naturi este uneori atribuit în Scriptură persoanei desemnate de cealaltă natură.

8. Tuturor celor răscumpăraţi, Cristos le aplică şi le comunică în mod sigur şi eficace această răscumpărare. El mijloceşte pentru ei şi le revelează în Cuvânt şi prin Cuvânt tainele mânturii. Îi convinge în mod eficace, prin Duhul Sfânt, să creadă şi să asculte şi le stăpâneşte inimile prin Cuvântul şi Duhul Lui, învingând pe toţi duşmanii lor prin puterea şi înţelepciunea Lui nemărginite, în modurile şi pe căile cele mai potrivite lucrării Sale minunate şi nepătrunse.

(Traducerea, Mircea Mitrofan)

* * *

Chapter 8 – Of Christ the Mediator

1. It pleased God, in his eternal purpose, to choose and ordain the Lord Jesus, his only begotten Son, to be the Mediator between God and man, the Prophet, Priest, and King, the Head and Savior of his church, the Heir of all things, and Judge of the world: unto whom he did from all eternity give a people, to be his seed, and to be by him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified.

2. The Son of God, the second person in the Trinity, being very and eternal God, of one substance and equal with the Father, did, when the fullness of time was come, take upon him man’s nature, with all the essential properties, and common infirmities thereof, yet without sin; being conceived by the power of the Holy Ghost, in the womb of the virgin Mary, of her substance. So that two whole, perfect, and distinct natures, the Godhead and the manhood, were inseparably joined together in one person, without conversion, composition, or confusion. Which person is very God, and very man, yet one Christ, the only Mediator between God and man.

3. The Lord Jesus, in his human nature thus united to the divine, was sanctified, and anointed with the Holy Spirit, above measure, having in him all the treasures of wisdom and knowledge; in whom it pleased the Father that all fullness should dwell; to the end that, being holy, harmless, undefiled, and full of grace and truth, he might be thoroughly furnished to execute the office of a mediator, and surety. Which office he took not unto himself, but was thereunto called by his Father, who put all power and judgment into his hand, and gave him commandment to execute the same.

4. This office the Lord Jesus did most willingly undertake; which that he might discharge, he was made under the law, and did perfectly fulfill it; endured most grievous torments immediately in his soul, and most painful sufferings in his body; was crucified, and died, was buried, and remained under the power of death, yet saw no corruption. On the third day he arose from the dead, with the same body in which he suffered, with which also he ascended into heaven, and there sitteth at the right hand of his Father, making intercession, and shall return, to judge men and angels, at the end of the world.

5. The Lord Jesus, by his perfect obedience, and sacrifice of himself, which he, through the eternal Spirit, once offered up unto God, hath fully satisfied the justice of his Father; and purchased, not only reconciliation, but an everlasting inheritance in the kingdom of heaven, for all those whom the Father hath given unto him.

6. Although the work of redemption was not actually wrought by Christ till after his incarnation, yet the virtue, efficacy, and benefits thereof were communicated unto the elect, in all ages successively from the beginning of the world, in and by those promises, types, and sacrifices, wherein he was revealed, and signified to be the seed of the woman which should bruise the serpent’s head; and the Lamb slain from the beginning of the world; being yesterday and today the same, and forever.

7. Christ, in the work of mediation, acts according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself; yet, by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature.

8. To all those for whom Christ hath purchased redemption, he doth certainly and effectually apply and communicate the same; making intercession for them, and revealing unto them, in and by the Word, the mysteries of salvation; effectually persuading them by his Spirit to believe and obey, and governing their hearts by his Word and Spirit; overcoming all their enemies by his almighty power and wisdom, in such manner, and ways, as are most consonant to his wonderful and unsearchable dispensation.

(Source, HERE)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Confesiunea de la Westminster – 8 – Despre Cristos – Mijlocitorul”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: