Marturia crestina intr-o lume multireligioasa – Recomandari de conduita – draft – 3

Recomandări

A Treia Conferință organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor, cu sprijinul Alianţei Evanghelice Mondiale (WEA), şi de către PCID al Sfântului Scaun, cu participare din partea celor mai numeroase familii de credinţă creştină (catolică, ortodoxă, protestantă, evanghelică şi penticostală), acţionând într-un spirit de cooperare ecumenică, pentru a pregăti acest document în vederea examinării sale de către biserici, organisme confesionale naţionale şi regionale, şi organizaţii de misiune, în special cele care lucrează în context interreligios, recomandă ca aceste organisme:

1. Să studieze chestiunile menţionate în acest document şi, acolo unde este cazul, să formuleze orientări de comportament aplicabile în practica mărturiei creştine într-un context specific. Acolo unde este posibil, acest lucru trebuie făcut într-un spirit ecumenic şi cu consultarea reprezentanţilor altor religii.

2. Să construiască relaţii bazate pe respect şi încredere cu oameni din toate religiile, mai ales la nivel instituţional între biserici şi între alte comunităţi religioase, angajându-se într-un dialog interreligios necontenit, ca parte integrantă a angajării lor creştine. În anumite contexte, unde o perioadă de tensiune şi conflict a creat suspiciuni adânci şi au subminat încrederea dintre şi în interiorul comunităţilor, dialogul interreligios poate oferi noi posibilităţi de soluţionare a conflictelor, restabilind dreptatea, vindecarea memoriei dureroase, reconcilierea şi instituirea păcii.

3. Să-i încurajeze pe creştini să-şi întărească propria lor identitate şi credinţă religioasă, aprofundându-și, în același timp, cunoştinţele şi înţelegerea altor religii, şi să facă asta luând în considerare și perspectivele adepţilor acestor religii. Creştinii trebuie să evite denaturarea credinţelor şi practicilor oamenilor de alte religii.

4. coopereze cu alte comunităţi religioase, angajându-se în acțiuni interreligioase în sprijinul dreptății şi al binelui comun şi, acolo unde este posibil, să manifeste solidaritate cu oameni aflați în situații de conflict.

5. ceară guvernelor lor să asigure respectarea corectă și completă a libertăţii religioase, fiind conștienți de faptul că în multe ţări instituţiile religioase şi slujitorii lor sunt împiedicaţi să-şi exercite misiunea.

6. Să se roage pentru aproapele lor şi pentru bunăstarea acestora, fiind conștienți că rugăciunea este parte integrantă a ceea ce suntem şi a ceea ce facem, cât şi a misiunii lui Cristos.

* * *

RECOMMENDATIONS

The Third Consultation organized by the World Council of Churches with the support of the World Evangelical Alliance, and by the PCID of the Holy See with participation from the largest Christian families of faith (Catholic, Orthodox, Protestant, Evangelical and Pentecostal), having acted in a spirit of ecumenical cooperation to prepare this document for consideration by churches, national and regional confessional bodies and mission organizations, and especially those working in interreligious contexts, recommends that these bodies:

1. study the issues set out in this document and where appropriate formulate guidelines for conduct regarding Christian witness applicable to their particular contexts. Where possible this should be done ecumenically, and in consultation with representatives of other religions.

2. build relationships of respect and trust with people of all religions, in particular at institutional levels between churches and other religious communities, engaging in on-going interreligious dialogue as part of their Christian commitment. In certain contexts, where years of tension and conflict have created deep suspicions and breaches of trust between and among communities, interreligious dialogue can provide new opportunities for resolving conflicts, restoring justice, healing of memories, reconciliation and peace-building.

3. encourage Christians to strengthen their own religious identity and faith while deepening their knowledge and understanding of different religions, and to do so also taking into account  the perspectives of the adherents of those religions. Christians should avoid misrepresenting the beliefs and practices of people of different religions.

4. cooperate with other religious communities engaging in interreligious advocacy towards justice and the common good and, wherever possible, standing together in solidarity with people who are in situations of conflict.

5. call on their governments to ensure that freedom of religion is properly and comprehensively respected, recognizing that in many countries religious institutions and persons are inhibited from exercising their mission.

6. pray for their neighbours and their well-being, recognizing that prayer is integral to who we are and what we do, as well as to Christ’s mission.

* * *

Anexă: Istoricul documentului

1. În lumea de astăzi se intensifică colaborarea dintre creştini, cât şi cea dintre creştini şi adepţii altor religii. Consiliul Pontifical pentru Dialog Interreligios (PCID) al Sfântului Scaun şi Programul de Dialog Interreligios şi Cooperare (WCC-IRDC) al Consiliului Mondial al Bisericilor au o istorie comună în ceea ce priveşte o astfel de colaborare. Câteva exemple de teme în care PCID și IRDC au colaborat în trecut sunt: Căsătoria interreligioasă (1994-1997), Rugăciunea interreligioasă (1997-1998) şi Religiozitatea africană (2000-2004). Acest document aste rezultatul unei astfel de colaborări.

2. În prezent există în lume tot mai multe tensiuni interreligioase, care se soldează cu violenţă şi pierderi de vieţi omeneşti. Un rol important în acestea îl joacă politica, economicul, cât şi alţi factori. Uneori chiar şi creştinii sunt, voluntar sau involuntar, implicaţi în aceste conflicte, ca unii care sunt persecutaţi sau ca participanţi la violenţe. Ca urmare, PCID şi IRDC au decis să abordeze aceste chestiuni într-un proces coordonat, în vederea elaborării unor recomandări comune cu privire la practica mărturiei creştine. WCC-IRDC a invitat Alianţa Evanghelică Mondială (WEA) să participe la acest proces, ceea ce aceasta a făcut-o cu bucurie.

3. Iniţial au avut loc două conferințe: prima, în Lariano, Italia, în 2006, a fost cea intitulată ,,Evaluarea realităţii”, în care reprezentanţii diferitelor religii şi-au împărtăşit perspectivele şi experienţele cu privire la chestiunea convertirii. Una dintre declaraţiile emise cu prilejul acestei consultări menţionează: ,,Susţinem că, deşi fiecare are dreptul să-i invite pe alții la înţelegerea credinţei lor, acest drept nu trebuie să se exercite violând drepturile şi sensibilitatea religioasă a celorlalți. La fel, libertatea religiei ne obligă pe toţi la o atitudine de responsibilitate cu privire la respectarea altor credinţe decât cea proprie, fără a le denigra, a le defăima sau a le prezenta în mod eronat, cu scopul susţinerii superiorităţii credinţei noastre.”

4. Cea de a doua conferință, una intercreştină, s-a ţinut la Toulouse, Franţa, în 2007, şi a avut scopul de a reflecta asupra aceloraşi chestiuni. S-a discutat în detaliu despre Familie şi comunitate, Respect faţă de alţii, Economie, marketing şi concurenţă şi Violenţa şi politica. Problemele pastorale şi misionare ce gravitau în jurul acestor teme au constituit contextul pentru reflecţia teologică şi pentru principiile dezvoltate în acest document. Fiecare aspect abordat aici este important în sine şi merită mult mai multă atenţie decât i s-a acordat în aceste recomandări.

5. Participanţii la ceai de-a treia conferință (intercreştină) s-au întrunit în Bangkok, Thailanda, în 25–28 ianuarie 2011 şi au finalizat acest document.

* * *

APPENDIX: Background to the document

1. In today’s world there is increasing collaboration among Christians and between Christians and followers of different religions. The Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID) of the Holy See and the World Council of Churches’ Programme on Interreligious Dialogue and Co-operation (WCC-IRDC) have a history of such collaboration. Examples of themes on which the PCID/IRDC have collaborated in the past are: Interreligious Marriage (1994-1997), Interreligious Prayer (1997-1998) and African Religiosity (2000-2004). This document is a result of their work together.

2. There are increasing interreligious tensions in the world today, including violence and the loss of human life. Politics, economics and other factors play a role in these tensions. Christians too are sometimes involved in these conflicts, whether voluntarily or involuntarily, either as those who are persecuted or as those participating in violence. In response to this the PCID and IRDC decided to address the issues involved in a joint process towards producing shared recommendations for conduct on Christian witness. The WCC-IRDC invited the World Evangelical Alliance (WEA) to participate in this process, and they have gladly done so.

3. Initially two consultations were held: the first, in Lariano, Italy, in 2006, was entitled “Assessing the Reality” where representatives of different religions shared their views and experiences on the question of conversion. A statement from the consultation reads in part: “We affirm that, while everyone has a right to invite others to an understanding of their faith, it should not be exercised by violating others’ rights and religious sensibilities. Freedom of religion enjoins upon all of us the equally non-negotiable responsibility to respect faiths other than our own, and never to denigrate, vilify or misrepresent them for the purpose of affirming superiority of our faith.”

4. The second, an inter-Christian consultation, was held in Toulouse, France, in 2007, to reflect on these same issues. Questions on Family and Community, Respect for Others, Economy, Marketing and Competition, and Violence and Politics were thoroughly discussed. The pastoral and missionary issues around these topics became the background for theological reflection and for the principles developed in this document. Each issue is important in its own right and deserves more attention that can be given in these recommendations.

5. The participants of the third (inter-Christian) consultation met in Bangkok, Thailand, from the 25th to 28th of January 2011 and finalized this document.

* * *

This is the final part of the document.

 

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s