Confesiunea de la Westminster – 10 – Despre chemarea eficace

Capitolul X. Despre chemarea eficace

1. Pe toţi cei pe care Dumnezeu i-a predestinat pentru viaţă, şi numai pe aceştia, El a binevoit, la timpul stabilit şi acceptat de El, să fie chemaţi în mod eficace, prin Cuvântul şi Duhul Lui, din starea de păcat şi de moarte în care se aflau din fire, la har şi mântuire prin Isus Cristos; luminându-le minţile în mod spiritual şi salvator pentru a înţelege lucrurile lui Dumnezeu; înlăturându-le inima de piatră şi dându-le o inimă de carne; înnoindu-le voinţa şi determinându-i, prin puterea Sa nemărginită, să facă ceea ce este bine; atrăgându-i în mod eficace la Isus Cristos, dar în aşa fel încât ei au venit de bună voie, mişcându-le voinţa prin harul Său.

2. Această chemare eficace îşi are originea numai în harul special şi gratuit al lui Dumnezeu şi nu în vreun lucru pe care El l-ar fi văzut mai dinainte în om, care este în totalitate pasiv în starea în care se află pînă când, trezit şi înnoit de Duhul Sfânt, omul este astfel făcut în stare să răspundă acestei chemări şi să îmbrăţişeze harul oferit şi transmis prin ea.

3. Pruncii aleşi, care mor la vîrstă fragedă, sunt regeneraţi şi mântuiţi de Cristos prin Duhul, care lucrează când, unde şi cum voieşte. Tot aşa sunt [regeneraţi şi mântuiţi] toate celelalte persoane alese care se eflă în incapacitate de a fi chemaţi din exterior prin lucrarea Cuvântului.

4. Alţii, care nu sunt aleşi, deşi pot fi chemaţi prin lucrarea Cuvântului şi pot avea parte de anumite activităţi comune ale Duhului în ei, totuşi ei nu vin niciodată cu adevărat la Cristos şi, de aceea, nu pot fi mântuiţi. Cu atât mai puţin deci, oamenii care nu mărturisesc credinţa creştină nu pot fi mântuiţi în vreun alt mod, oricât de multă grijă ar avea pentru a-şi rândui viaţa după lumina pe care o au oamenii în mod firesc (lumina conştiinţei?) şi după legea religiei pe care o urmează; a afirma şi insista că ei ar putea [fi mântuiţi] este foarte dăunător şi lucrul acesta trebuie detestat.

(Traducerea, Mircea Mitrofan)

* * *

Chapter 10 -On Effectual Calling

1. All those whom God hath predestinated unto life, and those only, he is pleased, in his appointed and accepted time, effectually to call, by his Word and Spirit, out of that state of sin and death, in which they are by nature, to grace and salvation, by Jesus Christ; enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone, and giving unto them a heart of flesh; renewing their wills, and, by his almighty power, determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ: yet so, as they come most freely, being made willing by his grace.

2. This effectual call is of God’s free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, who is altogether passive therein, until, being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call, and to embrace the grace offered and conveyed in it.

3. Elect infants, dying in infancy, are regenerated, and saved by Christ, through the Spirit, who worketh when, and where, and how he pleaseth: so also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the Word.

4. Others, not elected, although they may be called by the ministry of the Word, and may have some common operations of the Spirit, yet they never truly come unto Christ, and therefore cannot be saved: much less can men, not professing the Christian religion, be saved in any other way whatsoever, be they never so diligent to frame their lives according to the light of nature, and the laws of that religion they do profess. And, to assert and maintain that they may, is very pernicious, and to be detested.

(Source, HERE)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Confesiunea de la Westminster – 10 – Despre chemarea eficace”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: