Confesiunea de la Westminster – 5 – Despre providenta

Capitolul V. Despre Providenţă

1. Dumnezeu, marele Creator al tuturor lucrurilor, susţine, îndrumă, dispune (hotărăşte, determină?) şi guvernează toate creaturile, acţiunile şi lucrururile, de la cel mai mare până la cel mai neânsemnat, prin providenţa Sa înţeleaptă şi preasfântă, după preştiinţa Sa infailibilă şi după sfatul liber şi neschimbat al voii Sale, spre gloria înţelepciunii, puterii, dreptăţii, bunătăţii şi îndurării Lui.

2. Deşi toate lucrurile se petrec în mod imuabil şi infailibil, după preştiinţa şi hotărârea lui Dumnezeu, care este cauza primordială, prin aceeaşi providenţă El le rândueşte să aibă loc în conformitate cu natura cauzelor secundare, fie în mod necesar, liber sau întâmplător.

3. Dumnezeu, în providenţa Sa obişnuită, se foloseşte de mijloace, dar este liber să lucreze şi fără ele, peste ele sau împotriva lor, după cum doreşte.

4. Puterea absolută a lui Dumnezeu, înţelepciunea Lui nepătrunsă şi bunăteta Lui infinită se manifestă în asemenea măsură prin providenţa Sa, încât se extinde chiar şi asupra primei căderi a omului şi asupra tuturor celorlalte păcate ale omului şi ale îngerilor; şi nu prin simplă permisiune, ci îmbinând cu aceasta o cât se poate de înţeleaptă şi puternică limitare şi, în acelaşi timp, rânduindu-le şi guvernându-le, într-o aranjare felurită (?), pentru împlinirea scopurilor sale sfinte; şi toutuşi, în aşa fel încât caracterul lor păcătos îşi are originea doar în creatură, nu în Dumnezeu; căci El, fiind absolut în sfinţenie şi dreptate, nu este şi nu poate fi autorul sau aprobatorul păcatului.

5. Dumnezeul cel atot înţelept, drept şi plin de har îngăduie deseori copiilor Săi ca, pentru o vreme, să fie supuşi feluritor ispite şi stricăciunii inimilor lor, pentru a-i pedepsi părinteşte pentru păcatele lor anterioare, sau pentru a-i smeri descoperidu-le puterea ascunsă a stricăciunii şi înşelăciunea inimilor lor; şi pentru a-i ridica la o dependenţă mai apropiată şi mai constantă de ajutorul Lui, pentru a-i face mai vigilenţi pe viitor faţă de toate ocaziile păcatului şi să urmărească alte scopuri drepte şi sfinte.

6. În ce priveşte pe oamenii răi şi neevlavioşi, pe care Dumnezeu, ca un judecător drept îi orbeşte şi îi împietreşte pentru păcatele lor mai dinainte, nu numai că El le opreşte harul Său, prin care priceperea le-ar fi putut fi luminată şi inima le-ar fi fost mişcată, dar uneori le retrage chiar darurile pe care le aveau şi îi lasă pradă unor lucruri pe care stricăciunea lor le transformă în ocazii pentru păcat; pe lângă toate acestea, îi lasă pradă poftelor lor, ispitileor lumii şi puterii lui Satan, prin care ei ajung să se împietrească chiar şi sub acţiunea acelor mijloace folosite de Dumnezeu pentru a-i despietri pe alţii.

7. După cum providenţa lui Dumnezeu atinge, în general, toate făpturile Lui, tot astfel, în modul cel mai special, ea se îngrijeşte de Biserica Sa şi rânduieşte toate lucrurile spre binele ei.

(Traducerea, Mircea Mitrofan)

* * *

Chapter 5 – Of Providence

1. God the great Creator of all things doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy.

2. Although, in relation to the foreknowledge and decree of God, the first Cause, all things come to pass immutably, and infallibly; yet, by the same providence, he ordereth them to fall out, according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently.

3. God, in his ordinary providence, maketh use of means, yet is free to work without, above, and against them, at his pleasure.

4. The almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in his providence, that it extendeth itself even to the first fall, and all other sins of angels and men; and that not by a bare permission, but such as hath joined with it a most wise and powerful bounding, and otherwise ordering, and governing of them, in a manifold dispensation, to his own holy ends; yet so, as the sinfulness thereof proceedeth only from the creature, and not from God, who, being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin.

5. The most wise, righteous, and gracious God doth oftentimes leave, for a season, his own children to manifold temptations, and the corruption of their own hearts, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled; and, to raise them to a more close and constant dependence for their support upon himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for sundry other just and holy ends.

6. As for those wicked and ungodly men whom God, as a righteous Judge, for former sins, doth blind and harden, from them he not only withholdeth his grace whereby they might have been enlightened in their understandings, and wrought upon in their hearts; but sometimes also withdraweth the gifts which they had, and exposeth them to such objects as their corruption makes occasions of sin; and, withal, gives them over to their own lusts, the temptations of the world, and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves, even under those means which God useth for the softening of others.

7. As the providence of God doth, in general, reach to all creatures; so, after a most special manner, it taketh care of his church, and disposeth all things to the good thereof.

(Source, HERE)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Confesiunea de la Westminster – 5 – Despre providenta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: