Saptamina de rugaciune pentru unitatea crestinilor – Ziua a VI-a – Puternici in rugaciune pentru a actiona

LECTURA I

Am strigat către Domnul în strâmtorarea mea şi el m‑a auzit.

Citire din cartea profetului Iona 2,1‑9

1 Şi Dumnezeu a dat poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona. Şi a stat Iona în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi. 2 Atunci s‑a rugat Iona din pântecele peştelui către Domnul Dumnezeul lui, zicând: 3 „Am strigat către Domnul în strâmtorarea mea şi el m‑a auzit; din pântecele locuinţei morţilor către el am strigat şi el a luat aminte la glasul meu! 4 Tu m‑ai aruncat în adânc, în sânul mării şi undele m‑au înconjurat; toate talazurile şi valurile tale au trecut peste mine. 5 Şi gândeam: Aruncat sunt dinaintea ochilor tăi! Dar voi vedea din nou templul cel sfânt al tău! 6 Apele m‑au învăluit pe de‑a întregul, adâncul m‑a împresurat, iarba mării s‑a încolăcit în jurul capului meu. 7 M‑am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului erau trase asupra mea pentru totdeauna, dar tu ai scos din stricăciune viaţa mea, Doamne Dumnezeul meu! 8 Când se sfârşea în mine duhul meu, de Domnul mi‑am adus aminte, şi la tine a ajuns rugăciunea mea, în templul tău cel sfânt! 9 Cei ce slujesc idolilor deşerţi dispreţuiesc harul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2‑3.4‑5ac.6‑7ab (R.: 33a)

R.: Toate popoarele, preamăriţi‑l pe Domnul!

2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc,

şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui.

3 Cum se risipeşte fumul, aşa se risipesc;

cum se topeşte ceara la foc,

aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. R.

 

4 Dar cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu,

tresaltă de fericire şi de veselie.

5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui;

numele lui este Domnul! R.

 

6 El este Tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.

7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi

şi le deschide prizonierilor poarta libertăţii. R.

 

LECTURA A II‑a

Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi să se mântuiască.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1‑8

Preaiubitule, 1 tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere şi de mijlocire pentru toţi oamenii: 2 pentru conducătorii de state şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om 6 care s‑a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi oamenii. Când s‑a împlinit timpul, el a dat această mărturie, 7 pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol – vă spun adevărul, nu mint, – ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. 8 Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri.

Cuvântul Domnului

EVANGHELIA

Voi aşa să vă rugaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,5‑15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 5 „Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor, stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni; adevăr vă spun: şi‑au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă‑te Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 7 Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii. Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi. 8 Aşadar, nu faceţi ca ei, căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a‑i cere. 9 Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească‑se numele tău; 10 vie împărăţia ta; facă‑se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău. 14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri. 15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului

Comentariu

După stăruinţa în învăţătura apostolilor, în comuniunea fraternă şi la frângerea pâinii, a patra caracteristică importantă a Bisericii primare din Ierusalim este viaţa de rugăciune. Creştinii din Ierusalim şi din alte părţi au astăzi experienţa acestei rugăciuni în care se întâlnesc puterea şi forţa necesare. Prin mărturia lor, creştinii din Ierusalim ne cer astăzi să conştientizăm mai mult maniera în care ne purtăm în faţa situaţiilor de nedreptate şi inegalitate, acolo unde ne aflăm. În toate acestea, rugăciunea este cea care le dă creştinilor forţa pentru a exercita misiunea comună.

În Iona, intensitatea rugăciunii permite eliberarea fantastică din pântecele balenei. Rugăciunea lui este sinceră pentru că ea se înalţă la cei care se căiesc pentru că au evitat voinţa lui Dumnezeu: s‑a abătut de la chemarea Domnului de a profeţi şi a fost dus într‑un loc fără speranţă. Şi acolo Dumnezeu va asculta rugăciunea lui, eliberându‑l pentru a‑şi împlini misiunea sa.

Psalmul ne cere să ne rugăm pentru ca faţa lui Dumnezeu să strălucească asupra noastră, nu numai pentru propriul nostru folos, ci pentru ca legea lui să fie cunoscută „printre toate naţiunile”.

Biserica apostolică ne aminteşte că rugăciunea face parte din puterea şi aptitudinea la misiune şi la profeţie pentru lume. Scrisoarea lui Paul către Timotei ne învaţă aici să ne rugăm în special pentru cei care au autoritate în lume, ca să ducem împreună o viaţă liniştită şi paşnică. Să ne rugăm pentru unitatea societăţilor şi a ţărilor noastre şi pentru unitatea întregii omeniri în Dumnezeu. Rugăciunea noastră pentru unitate în Cristos se extinde la lumea întreagă.

Dinamismul acestei vieţi de rugăciune se înrădăcinează în învăţătura Domnului adresată discipolilor săi. În lectura noastră din Evanghelia după sfântul Matei, ne propunem să vorbim despre rugăciune ca despre o forţă „secretă” care nu este rod nici al ostentaţiei, nici al spectacolului, ci al prezenţei umile a Domnului. Învăţătura lui Isus se rezumă în Tatăl nostru. Spunând‑o împreună, formăm un popor unit care caută voinţa Tatălui şi edificarea împărăţiei sale chiar aici pe pământ şi suntem chemaţi la o viaţă de iertare şi de reconciliere.

Rugăciune

Dumnezeule Tatăl nostru, ne bucurăm că în orice moment, loc şi cultură, oamenii se întorc la tine pentru a se ruga. Îţi aducem mulţumire mai ales pentru exemplul şi învăţătura Fiului tău, Isus Cristos, care ne‑a învăţat să perseverăm în rugăciune ca să vină împărăţia ta. Învaţă‑ne să ne rugăm mai bine între creştinii adunaţi, ca să avem mereu conştiinţa că tu ne conduci şi ne însufleţeşte prin toate bucuriile şi durerile noastre, cu forţa Duhului Sfânt. Amin.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: