21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

21.06.1988

Notă de stadiu în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În dosarul de urmărire informativă „IDEOLOGUL”, privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, conform planului aprobat de conducerea securităţii, de la ultima analiză şi până în prezent s-au luat măsuri pentru obţinerea de date cât mai complete, pe baza cărora să se acţioneze în direcţia limitării influenţei negative ale acestuia în rândul masei de credincioşi, [1] adâncirea disensiunilor dintre XXXXX [Morcan Iosif] şi obiectiv, [2] compromiterea lui MĂNĂSTIREANU faţă de conducerea cultului şi a unor emisari şi relaţii din emigraţie. [3]

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au întreprins măsuri informativ-operative complexe şi combinative care au condus la determinarea numitului MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ de a nu mai aborda probleme politice şi predicile pe care le ţine, [4] intervenţia sa în adunarea credincioşilor baptişti fiind în ultimul timp sporadică şi numai la solicitarea pastorului. [5]

În prezent relaţiile lui „IDEOLOGUL” cu pastorul XXXXX [Morcan Iosif] şi membrii comitetului – în mod deosebit XXXXX preşedinte şi XXXXX care răspunde de tineret în locul celui urmărit, sunt de natură cultico-religioasă. [6]

Măsurile întreprinse prin conducerea întreprinderii unde a lucrat obiectivul până în toamna anului 1987, Inspectorul de culte şi conducerea comunităţii şi a celor combinative în cooperare cu Serviciul I din cadrul I.J. Brăila – Securitate, au avut o anumită eficienţă, despre care s-a raportat succint mai sus [7]

„IDEOLOGUL” începând din toamna lui 1987, cu sprijinul lui XXXXX [Ghica Costel] membru activ al cultului „Creştini după Evanghelie” s-a transferat cu serviciul la Cooperativa „Prestaţiunea”, ocupându-se cu cioplitul în piatră (monumente funerare). [8]

Continuându-se măsurile informativ-operative prin reţeaua „TO”, „S”, „F”, unele verificări în cazul „IDEOLOGUL”, se desprind concluzii cu relevanţă de securitate referitoare la atitudinea, preocupările, relaţiile şi interesele pe care le manifestă şi anume:

Astfel, MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ a devenit in adunarea credincioşilor baptişti mai „ŞTERS”, însă nu acelaşi lucru se poate afirma în legătură cu preocupările în afară, deoarece aşa cum rezultă din materialele obţinute, verificate, obiectivul a continuat activitatea mistico-religioasă, fie la domiciliu sau în alte locuri, organizându-şi un grup de studiu, printre participanţi fiind elevi şi studenţi (XXXXX elev clasa a XI-a Liceul nr.1, XXXXX student I.P.I., cât şi XXXXX, studenţi neidentificaţi), precum şi din alte persoane din culte neoprotestante, aşa cum sunt cazurile: XXXXX – evanghelişti, XXXXXXX toţi baptişti. [9]

Periodic iau parte XXXXX din Cluj, XXXXX din Oradea, XXXXX din Piatra Neamţ. Din date insuficient aprofundate, se desprinde faptul că „IDEOLOGUL” ar fi adeptul curentului „UNIVERSALIST”, „propovăduirea” credinţei, indiferent de cultul căruia îi aparţine un individ sau altul. [10]

Se remarcă faptul că soţia obiectivului, sub îndrumarea sa, conduce şi ea grupa de studiu biblic formată din: XXXXX (soţia lui XXXXX), XXXXX (soţia pastorului baptist), XXXXX (soţia lui XXXXX), XXXXX (neidentificată), XXXXX – necăsătorită, XXXXX (vecina), XXXXX adunări pe care le-ar ţine într-un apartament (tip garsonieră) cumpărat în blocul în care locuieşte. [11]

A rezultat că „IDEOLOGUL”, la anumite intervale de timp se deplasează în Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Bacău, Suceava şi Tecuci, unde ia parte la activităţile religioase.

Împreună cu XXXXX din Cluj-Napoca şi WISCHI BELLA [corect, Visky Bela] din Bacău, intenţionează să redacteze şi să publice în exterior o carte cu conţinut religios, folosind ca bibliografie reproduceri pe această temă din l. engleză şi germană (până în prezent nu s-au obţinut date referitoare la stadiul manuscrisului). [12]

Important în acest caz este şi faptul că întreţine relaţii cu persoane suspecte din străinătate, de la care primeşte corespondenţă şi pachete, ori este vizitat. Până în prezent fiind identificaţi: XXXXX, care l-a vizitat în luna mai, XXXXX, membru XXXXX S.U.A., XXXXX din Elveţia, XXXXX din S.U.A., care l-a vizitat la domiciliu, XXXXX, XXXXX din S.U.A., membri ai organizaţiei reacţionare „Ajutor creştin pentru România”, condusă de XXXXX Anglia, XXXXX din Anglia, XXXXX. [13]

Din cele raportate, se desprinde concluzia că numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ desfăşoară o intensă activitate ostilă sub acoperire religioasă, [14] concretizată în atitudinea sa, dar şi prin preocupările şi relaţiile care le întreţine în ţară şi în străinătate, fiind necesare măsuri mai ferme de cunoaştere în profunzime a acestor preocupări şi pe bază de date reale, verificate, cu asigurarea unei depline conspirativităţi, luarea de măsuri menite să ducă la compromitere, izolare şi descurajare. [15] În vederea realizării acestor obiective vor fi întreprinse următoarele măsuri:

1. Informatorul „Postolache”, folosit în cultul baptist şi pe lângă obiectiv, va continua să se apropie, să-i câştige încrederea, lăsându-i impresia că a găsit în „IDEOLOGUL” pe cel cu care poate discuta, „descifra” probleme de filozofie – idealist religioasă. În acest sens există un început bun. [16]

Prin aceasta urmăreşte, ca după o perioadă de studiu şi cunoaştere – care preconizăm a fi cât mai scurtă – informatorul să fie invitat în grupul apropiat al „IDEOLOGULUI”. În raport de evoluţia situaţiei, vor fi luate măsuri care să conducă la realizarea scopului propus. [17]

Concomitent cu realizarea celor de mai sus, sursa „Postolache” ne va informa asupra relaţiilor, comportării şi atitudinii obiectivului în cadrul adunărilor ce au loc la biserica baptistă, precum şi cu ocazia prezenţei unor emisari.

Răspunde: Lt. col. Vasiliu Gheorghe

2. Prin informator, cu multă atenţie, va fi stimulată în continuare atitudinea lui XXXXX [Stan Mihăiţă] de a-l „interpela” pe „IDEOLOG” atunci când ia cuvântul în adunare, urmărindu-se atât discreditarea în faţa credincioşilor, precum şi determinarea de a renunţa la astfel de activităţi (măsurile întreprinse până în prezent în acest sens s-au dovedit eficiente). [18]

Termen: 01.09.1988

Având în vedere că XXXXX, preşedintele Comitetului bisericii baptiste din Iaşi nu acceptă ca cei ce iau cuvântul la amvon să abordeze probleme cu caracter politic, în scop preventiv, prin Inspectorul teritorial de culte, acesta va fi atenţionat din nou, [19] spunându-i-se că anterior au mai fost unele cazuri din rândul străinilor şi a unor membri ai cultului care au încercat să pozeze în „personalităţi”, nominalizând cazurile: XXXXX, MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, XXXXX, cu scopul de a se face cunoscut „în afară”, ca apoi să ceară stabilirea în străinătate (XXXXX). [20]

Urmărim ca toate acestea să fie auzite de MĂNĂSTIREANU şi împreună cu alte măsuri ce vor fi întreprinse să ducă la limitarea activităţilor sale ostile. [21]

Termen: 30.07.1988

3. Aşa cum s-a raportat mai sus, rezultă că la domiciliul obiectivului au loc adunări la care iau parte tineri şi vârstnici, realizându-se studiu biblic pe grupe mixte după o nouă concepţie „universalistă”. În vederea identificării tuturor celor care participă, cunoaşterea lor sub toate aspectele şi exploatarea în interesul muncii a unor date de importanţă operativă, vor fi întreprinse următoarele:

a) Persoanele identificate vor fi verificate şi încadrate informativ la locul de muncă şi domiciliu XXXXXXXXXX conlucrându-se în acest scop cu Serviciul 2 şi ofiţerii din Serviciul 1 care deservesc obiectivele unde aceştia îşi desfăşoară activitatea profesională.

Termen:30.07.1988

b) În vederea unui control informativ de profunzime pe timpul adunărilor, al diverselor întâlniri ce au loc la locuinţa numitului MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, vor fi introduse mijloace „TO” fixe. [22]

Termen: 15.08.1988

c) Din verificări rezultă că obiectivul ar fi cumpărat, în blocul în care locuieşte, o garsonieră, unde ar ţine adunări cu participare mai numeroasă. Vor fi aprofundate verificările în acest sens pentru a se stabili dacă a cumpărat, unde este situată garsoniera, de la cine, unde se află vânzătorul şi studiată posibilitatea obţinerii mulajului după chei în vederea instalării mijloacelor „TO” fixe. [23]

Termen: 01.08.1988

4. La domiciliul suspectului va fi recrutată o persoană de sprijin.

Termen: 30.07.1988

5. În vederea realizării actului de intimidare şi limitarea activităţii cu participarea unui număr mai mare de persoane la locuinţa acestuia, vor fi întreprinse următoarele:

a) Va fi determinată conducerea asociaţiei de locatari (după verificare a acesteia şi stabili în ce măsură poate fi antrenată în asemenea activitate) ca să ia atitudine, fiind sesizată că la locuinţa sa au loc adunări, se face mult zgomot şi tulbură liniştea locatarilor (o sesizare din partea unui grup de locatari, a responsabilului cărţii de imobil). [24]

Termen: 30.09.1988

b) În acelaşi scop, vor fi sesizate organele de miliţie care vor interveni numai după ce se vor consulta cu noi şi stabili modul concret de acţiune de a surprinde la locuinţa „IDEOLOGULUI” cât mai multe persoane care să fie avertizate şi determinate de a nu se mai aduna în grup. [25]

Termen: 01.09.1988

c) Pe baza celor de mai sus, va fi informat Inspectoratul teritorial de culte, conducerile unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea profesională persoanele care merg la obiectiv pentru a lua atitudine împotriva unor astfel de „practici”.

Termen: 01.10.1988

6. Împreună cu ofiţerul care răspunde de obiectivul unde „IDEOLOGUL” îşi desfăşoară activitatea profesională, vor fi analizate posibilităţile încadrării informative.

Termen: 30.07.1988

Răspunde: Lt. col. Vasiliu Gh. şi

Lt. maj. Grigore Rodica

7. Se va realiza un schimb permanent de informaţii cu securităţile judeţene pe raza cărora se deplasează cel urmărit: Suceava, Cluj, Bihor, Bacău, Focşani şi Timişoara, în funcţie de fiecare caz, vor fi stabilite soluţiile de rezolvat.

Termen: 30.09.1988

Lt. col. Vasiliu Gheorghe

De acord

Şeful Serviciului I,

Cpt. Gavril Florin

Notă:

Măsurile prevăzute în NOTA DE ANALIZĂ „IDEOLOGUL” sunt corespunzătoare mai puţin cele prevăzute le punctul 5 literele B şi C care în conformitate cu noile reglementări date nu se justifică.

Măsura prevăzută la litera B se exclude definitiv iar cea de la litera C de analizat de la caz la caz având în vedere eficienţa şi conspirarea. Au fost date indicaţii şi recomandări verbale.

Col. [indescifrabil]

Comentarii

1. „Limitarea influenţei negative” a preopinentului – un scop sublim, dar care s-a dovedit a fi greu de atins, în ciuda eforturilor serioase depuse de securişti.

2. „Adâncirea disensiunilor cu pastorul” – în vremea aceea mă întrebam care este sursa suspiciunilor pe care le manifesta acesta uneori faţă de mine. Acest document arată clar că aceste suspiciuni erau alimentate de Securitate prin mijloacele specifice, şi agenţii recrutaţi, de care dispuneau.

3. „Compromiterea” mea faţă de prietenii români şi străini din afara ţării a fost un ţel pentru realizarea căruia Securitatea a cheltuit foarte multă energie de-a lungul a peste cincisprezece ani, fără a avea însă mari succese.

4. Securitatea se îmbăta cu apă rece, crezând că lipsa unor aluzii politice în predicile mele era rezultatul acţiunilor lor de intimidare. Adevărul este că neplăcerea pe care o manifesta Securitatea şi colaboratorii ei faţă de aceste aluzii nu făcea decât să mă incite la recidivă. Lipsa lor într-o anumită vreme era absolut întâmplătoare.

5.”Numai la solicitarea păstorului” – oricine cunoaşte cât de cât regulile din bisericile baptiste, ştie că pastorul este un fel de director şi mai nimic nu se întâmplă acolo decât cu acordul lui (decât dacă este vorba de vreo răzmeriţă, ceea ce se întâmplă destul de des; ce sa-i faci? riscurile congregaţionalismului). Se vede, deci, că securiştii „au descoperit America”. Puţin cam târziu, dar merită aprecieri pentru strădanie.

6. Comitetele din bisericile baptiste nu au „preşedinţi”. Această poziţie este rezervată pastorului. Desigur, unor membri în comitet le plăcea să-şi dea aere în faţa securiştilor şi a inspectorului de culte. Nu-mi amintesc la cine se referă documentul, deşi bănuiesc. Nici „liderul alternativ de tineret” nu-mi amintesc cine era. Mă ajută cineva cu memoria?

7. „O anumită eficienţă”? Doar atât? În documentele anterioare (dacă vă mai aduceţi aminte de cele două bătrâne din Anglia, folosite de Securitate fără voia lor?) securiştii păreau mai optimişti în această privinţă. Se vede treaba ca şi-au făcut iluzii. Aveau şi ei, sărmanii, nevoie de ceva încurajare, ca să nu le scadă prea mult imaginea de sine.

8. Aceasta a fost faza cea mai neagră, pentru mine, din toată perioada comunistă. Să treci, de la o zi la alta, din birou în cimitir a fost o schimbare masivă. Ca să nu mai povestesc ceea ce am descoperit în acest proces despre unii dintre „prietenii” mei, dar şi despre mine însumi.

9. Chiar nu-mi amintesc cine erau cei ale căror nume sunt menţionate în acest document. Trebuie neapărat să le identific la prima vizită la CNSAS. A propos, între timp am primit un nou mesaj de la CNSAS cum ca n-au fost descoperite alte documente din dosarul meu. Nici o vorbă însă despre identificarea informatorilor. Mai insistăm.

10. Aici securiştii au încurcat puţin borcanele, din ignoranţă. Universalism se numeşte credinţa că, într-un fel sau altul, Dumnezeu va mântui în cele din urmă pe toţi oamenii, indiferent de credinţa sau necredinţa lor. Ceea ce profesam eu era „ecumenism”. Iată că nu numai fundamentaliştii creştini, dar nici securiştii nu se puteau aduna să rostească acest cuvânt rău famat şi de temut. De unde am putea inventa pe loc următoarea glumă: „prin ce se aseamănă fundamentaliştii şi securiştii?” Răspuns: „şi unii şi alţii sunt alergici la ecumenism”.

11. Cam târziu au aflat securiştii de grupul de ucenicie al soţiei, şi nici de data asta nu reuşesc să lege, aşa cum se cuvenea, această activitatea de misiunea Navigatorilor. Nu-mi amintesc bine, deşi intuiesc, cine sunt persoanele menţionate. Altă chestiune de clarificat la CNSAS.

12. Acesta este un mit şi n-am nici o idee cum s-a născut. N-am intenţionat niciodată să scriu o carte împreună cu Béla Visky. Nu că ar fi fost rău, dar dacă n-a fost, n-a fost. Din aceasta se vede că securiştii credeau, chiar mai tare ca evanghelicii, în puterea cuvântului scris şi se temeau de ea.

13. Din nou, nu-mi amintesc numele exacte ale celor menţionaţi.

14. Foarte interesant cum se naşte, (i)logic, concluzia de „ activitate ostilă sub acoperire religioasă” din faptele relativ nevinovate enumerate mai sus. Ca să vezi cum fabricau securiştii eroi fără voia lor.

15. „Compromitere, izolare şi descurajare” – acestea erau cuvintele de ordine ale Securităţii faţă de opozanţii mai mari sau mai mici ai regimului.

16 Săracul „Postolache”, vorba lui însuşi, deşi nu era idiot, el abia vorbea româneşte, dară-mi-te să se „preteze” la filosofie, şi încă din aceea „idealist-religioasă”.

17. Nădejdi deşarte. Deşi n-am reuşit niciodată să-l identific pe acest individ ca informator (ţineţi-vă bine, căci în curând voi afişa ultima serie de note ale lui) nici prin cap nu mi-ar fi trecut a invita un personaj cu un asemenea profil la grupul meu de ucenicie. Mai ales că era şi mai în vârstă, iar eu lucram mai ales cu studenţi.

18. Iată o nouă dovadă că suspiciunile noastre de atunci, cum că aceste atacuri erau inspirate de Securitate, erau absolut legitime.

19. „Preşedintele” („nu spui cine; persoană însemnată”) şi-a făcut din plin datoria, împreună cu Mihăiţă Stan, Dumnezeu să-l ierte. Din păcate nimeni nu-i lua în serios. Nici măcar pastorul Morcan, care doi ani mai târziu a şi părăsit biserica, de gura lor.

20. Din nou, povestea cu construirea aureolei de erou, pentru a cere apoi emigrarea era un mit, construit cu grijă de Securitate. Ceea ce-i enerva foarte tare pe securişti era tocmai faptul că le-am spus că nu am de gând să plec din ţară. N-aveau decât, s-o facă ei, dacă doreau.

21. Din acest comentariu se vede că este vorba de o manevră menită să mă sperie, adică, vorba lor, să mă „descurajeze”. Păcat că nu le-a prea ieşit „pesenţa”.

22. Nu cred că au mai apucat să plaseze microfoane în casă. Sau poate mă înşel. Cine ştie?

23. Se vede că n-au plasat microfoanele pentru că n-au reuşit să facă mulajele după chei.

24. Aşa cum se observă mai jos, ofiţerul superior celui care se ocupa de caz a descurajat această propunere, din pricina riscului deconspirării. Ca şi când eu nu ştiam că sunt urmărit. Interesant este însă că după plecarea de la Mase plastice si trecerea „la munca de jos” (la propriu) urmărirea mea de către Securitate a devenit mult mai subtilă. Chiar mă întrebam dacă nu cumva m-au lăsat cu totul în pace. Se vede că nu, dar erau doar mult mai discreţi. N-am priceput niciodată de ce această schimbare.

25. Descinderea Securităţii în timpul uneia dintre întâlnirile noastre secrete era una dintre cele mai mari temeri ale mele (în anii anteriori asemenea descinderi la unii creştini se soldaseră cu amenzi grele). La noi însă n-au venit niciodată. Bănuiesc că „aţa” conspirativă bănuită de ei era mult prea lungă şi n-au ajuns niciodată la capătul ei.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

10 thoughts on “21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul”

 1. Danut, cred ca stiu la cine te referi. Daca e asa, sa stii ca Dumnezeu face minuni! Poate iti va fi greu sa crezi, dar dupa atitia ani… Mare e Dumnezeu!

  Bineinteles, cind vin te caut. Ar fi foarte bine sa mai povestim si sa ne si rugam pentru preocupari si cauze comune. Domnul sa se indure de noi toti!

  Like

 2. Da-mi te rog un semn cind vii acasa. Se poate sa fiu in Cipru atunci dar nu stau mult. Evident ca mi-ar placea ca vad DVD-ul.
  Sper si eu sa nu gresesc. Am tot vrut sa ma intilnesc cu el in ultimii ani, sa-l intreb, dar dupa ce ne-am mutat nu ne-am mai vazut. Oricum, nu am niciun fel de resentimente sau amaraciuni, nici fata de el nici fata de altii ca el. Unul dintre cei care au fost raculati, din slabiciune,, de care am fost foarte apropiat, petrecind in vremea liceului multe zile impreuna, refuza sa ne intilnim,desi am facut nenumarate incercari. Vinovatia l-a condus la alcoolism. Eu inca n-am renuntat la speranta de a-l vedea si a-i spune ca nu-o port pica. Poate ar fi bine sa ne rugam impreuna sa se iveasca cindva o ocazie favorabila. Pina nu va fi prea tirziu.

  Like

 3. Draga Danut, stiuu exact la cine te referi. A fost in biserica noastra pina a murit acum citiva ani. Ii stiu si familia foarte bine, ma intilnesc mereu cu ei, sotia, fetele, ginerii, nepotul si nepoata. Tocmai de asta am indoieli. Dar, evident, tu ai mult maiu multe informatii. Numai sper sa nu gresesti. In special de dragul familiei.

  Cit despre planurile dezbinoare ale celui rau, nu “bat” nicaieri. Ma gindeam si eu. Mi-am amintit de unele si de altele. Nimic special sau personal. 🙂

  Multumesc pentru invitatia la cafea. Ar fi faorte bine. Revin in vreo 3 saptamini. Termina copiii scoala. Pe linga asta noi implinim 25 de ani, daca iti vine sa crezi! Sper sa pot face niste copii de pe DVD sa-ti dau, daca vrei.

  Like

 4. Sper ca intelegi la care Zaharia ma refer< nu e vorba de cel care a fost la Bis. 2. Ci iehovistul.
  E complicat sa-ti spun ce m-a condus la concluzia asta. Ar trebui sa recitesc declaratiile lui si sa faci si tu la fel. Eu nu am vreme acum si cred ca nici tu. Voi face insa, la un moment dat, o alta cerere la CNSAS. Adevarul este ca dupa ce au primit kilometri de alte dosare, multe dintre ele inca neinevtariate, dara-mi-te analizate, nu e de mirare. iar cartoteca este tot la SRI. Sau la SIE.
  In legatura cu interesul diavolului de a ezbina, atunci si acum, sunt de acord, dar nu stiu exact unde 'bati' cu acest comentariu, in ce prioveste prezentul. Scuza-ma. Oi fi prea obosit, in zi de sarbatoare.
  A propos, daca esti pe acasa, poate ne vedem zilele astea la o cafea, ca nu ne-am vazut de un veac.

  Like

 5. Multumesc, Danut. Nu stiu ce sa zic de CNSAS. N-au resurse sau nu-i intereseaza… Totusi, sincer, nu-mi vine sa cred ca fr Zaharia era Postolache. Rapoartele mi se par putin peste nivelul la care scria el. Ai vazut rapoartele cu scrisul lui oiriginal, de mina. Ai vazut vreodata ce scris avea el? Scris urit si foarte simplu. Cunostea Scriptura bine si cind iti scria ceva te umplea de citate, dar pina si ideea ca Securitatea sa incerce sa-l faca “credibil” pentru infiltrarea cercului de studiu prin interes si intrebari filosofice mi se pare trasa de par. Nu ai gasit nici o alternativa? Fr. Zaharia mi s-a parut intotdeauna simpu, dar sincer. Si simpatic, asa cum zici. Personajul din spatele condeiului mi se pare greu compatibil cu persoana pe care am cunoscut-o. As fi curios sa stiu ce argumente te-au condus la concluzia asta.

  E foarte interesant ce scrii despre eforturile Securitatii de a crea tensiuni, suspiciuni si conflicte intre frati. Stiam noi ceva, teoretic. Aici se vede concret. Ma intreb insa, de ce am crede oare ca stapinul lor nu face acelasi lucru si acum, poate cu alte mijloace. Interesul lui nu s-a schimbat. Pavel zice ca “nu sintem in necunostinta despre planurile lui”.

  Like

 6. Mircea,
  Mai intii, oficial am primit de la CNSAS de doua sau chiar trei ori comunicarea ca n-au reusit sa identifice infirmatorii din dosarul meu. Chiar pe niciunul. Ca sa vezi. Unii erau chiar usor de intuit, daca aveai datele. Asa cum era cazul lui Radu Cruceru si al altor citiva.
  Daca, in acest caz, te referi la informatorul ‘Postolache’, pe acesta am reusit s-l identific eu, in persoana unui domn pe nume Zaharia, Dumnezeu sa-l ierte – a murit acum citiva ani. Il stii sigur. Locuia in Dacia si avea doua fete in corul de fete. Venea de la iehovisti si fusese probabil ‘infiltrat’ dupa ce, probabil facuse ceva ‘servicii’ si acolo. Simpatic, altfel, asa cum vezi daca dai o cautare dupa numele lui pe blog. Este de un omor involuntar incredibil.

  Like

 7. Danut, n-ai mai aflat nici pina azi cine era informatorul? Recunosc ca sint curios si eu.

  Like

 8. Pentru mine, ca participant la istorie, “liderul alternativ de tineret” era Cristi Tepes. Prezenta lui manifestandu-se in programele de duminica, mersul cu colinda, revelioane, excursii, etc. Cat despre sambata seara nu cred ca cineva isi permitea sa fie o alternativa la persoana ta.

  Cel putin asa imi amintesc eu.

  Cu drag, Edi

  Like

 9. cei care seua vindut fratii nau ce cauta in fuctii pt.ca sunt cu miinile patate.FR DANUT DOMNUL sa va binecuvinteze caci ati ramas tare liga el,as vrea daca aveti cumva email lui fr.MITROFAN sau telefonul au ca sal pot contacta ms si astept sami dati un raspuns pace.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: